Opravy a servis tvářecích strojů.

Kontakt

PRESSMONT, s.r.o.
Neslovice
Areál Knížecí les
664 91 Ivančice
zobrazit na mapě

+420 546 451 040
pressmont@pressmont.cz

Měření doběhu beranu

Jsme akreditovaná zkušební laboratoř č.1677 na měření doběhu beranu mechanických i hydraulických lisů zabezpečených světelnými závorami nebo ovládaných pomocí tlačítek dvouručního spouštění.

Měření doběhu beranu

Jedná se o základní bezpečnostní parametr pro mechanické a hydraulické lisy. Na základě změření času doběhu beranu je dle ČSN EN ISO 13855: 2010 (Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla) vypočtena minimální bezpečná vzdálenost, ve které smí být umístěny tlačítka spouštění lisu nebo světelné závory chránící pracovní nebo jiný nebezpečný prostor.

Povinnost provádět tato měření vyplývá u starších strojů z požadavků NV 378/2001 Sb. (Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí(, §4:

(1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle původní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.

(2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.

(3) Provozní dokumentace musí být uchována po celou dobu provozu zařízení.

Cena měření doběhu beranu se stanovuje individuálně dle náročnosti na základě typu stroje a množství měřených lisů.

Měření provedeme po vzájemné dohodě ve vám vyhovujících termínech. Ke každému měření vypracujeme protokol se všemi naměřenými údaji. V případě, že naměřené hodnoty a z nich vypočtené hodnoty umístění ochranných zařízení neodpovídají požadavkům normy ČSN EN ISO 13855: 2010 navrhneme řešení, jak bezpečnostní prvky umístit.

Upozornění: nová norma ČSN 13851:2020 (náhrada za původní normu ČSN 574+A1:2008)

mobilní dvouruční ovládací zařízení je nově označováno jako 'přemístnitelné THCD' (two hand control device)

do článku 8.7.2. doplněna podmínka: Přemístitelné THCD musí být vybaveny prostředky k zabránění pohybu při provozu. Pokud to není možné, musí být monitorována poloha THCD, což má za následek, že pohyb THCD během provozu musí iniciovat zastavení výstupního signálu....

Na každý měřený stroj nalepíme štítek s vyznačením termínu následné bezpečnostní prověrky.